Alle artikelen

Wetenschappelijk onderzoek naar effecten van inzicht in drijfveren

Wij zijn in september gestart met een pilot op een scholengemeenschap in Den Haag onder 150 Havo 4 leerlingen en hun docenten (en ouders). Het gaat om een wetenschappelijk onderzoek op effecten. “Hoe inzicht in drijfveren het beste uit leerlingen en docenten haalt”.

Met de drijfverenvragenlijst voor medewerkers in het onderwijs hebben wij al jarenlang uitstekende ervaringen. Inzicht in drijfveren biedt mensen persoonlijk leiderschap in hun ontwikkeling en vergroot de effectiviteit van samenwerkingsverbanden.

Recent is de drijfverenvragenlijst voor junioren (15-19 jaar) ontwikkeld, waar al mooie resultaten mee zijn geboekt. Management Drives kreeg vanuit het onderwijsveld meer en meer de vraag of wij betekenis konden geven aan een nijpend probleem.

motivatie leerlingen

Internationaal gezien scoren de Nederlandse leerlingen laag als het gaat om hun motivatie om onderwijs te volgen. Onderwijs wordt meer als een verplichting gezien dan als een recht. Vooral in de transitiefase van puber naar adolescent is het verzet tegen alles wat ‘moet’ manifest. Dat kan zich uiten in actief en passief verzet, hetgeen weerstand bij docenten en omgeving kan oproepen. Dit leidt regelmatig tot een negatieve spiraal in de onderlinge relatie en zet de leerprestaties onder druk.

Achter elk lastig gedrag ligt een behoefte. Daarbij is iedereen wel ergens toe gemotiveerd. Leerlingen willen van nature leren. Wat zou er gebeuren als zowel leerlingen als docenten meer inzicht krijgen in zowel eigen als elkaars drijfveren? Wat wordt het effect op hun relatie en op de leerprestaties als docenten in hun interactie en het verzorgen van onderwijs beter aan kunnen sluiten bij wat hun leerlingen drijft?

Ook voor de leerlingen zelf zal het inzicht in hun eigen drijfveren een verrijking zijn. Want iedere leerling heeft zowel momenten op school die zij geweldig vinden als lessen en taken waarvan zij denken: moet dat nu? Toch moeten sommige zaken wel gebeuren. Hoe krijgen zij zichzelf dan zover? Uit casestudies met deze MD junior vragenlijst is reeds aangetoond dat leerlingen meer zelfinzicht krijgen als zij inzicht hebben in wat hun drijft en dit ook concreet kunnen toepassen in hun manier van werken en leren. Zij kunnen betere keuzes maken voor hun studie en toekomst, beter de verbinding maken tussen wat ‘moet’ en wat zij zelf ‘willen’ en hun plezier in het leren vergroten.

Inzicht in drijfveren verrijkt de leerlingen bovendien op sociaal emotioneel gebied. Zij leren dat anderen anders kunnen zijn (in denken, doen en ervaren) en wat dat betekent voor de omgang met elkaar en elkaars emoties. Het toepassen van de drijfverenvragenlijst sluit aan bij de bredere doelstelling van het onderwijs: De leerlingen verlaten de school als mooiere en completere mensen die beter weten wie ze zijn en wat ze écht willen.

Al met al biedt de inzet van de Management Drives Onderwijs vragenlijst voor docenten en de Management Drives Onderwijs vragenlijst voor Junioren, kansen om meer uit het onderwijs en uit de leerlingen te halen.

Management Drives Pilot; Wetenschappelijk onderzoek op effecten!

Management Drives wil middels een effectmeting, wetenschappelijk onderstaande hypotheses aantonen.

Hypotheses

a) Na de afname van de drijfverenvragenlijst hebben leerlingen en docenten meer inzicht in zichzelf.
b) Meer inzicht in jezelf leidt tot een groter zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit.
c) Het inzicht in de eigen drijfveren en elkaars drijfveren verbetert de relatie tussen leerling en docent en ook tussen leerlingen onderling.

a), b) en c) leiden tot:

  • Meer motivatie bij leerlingen dat zich uit in meer bevlogenheid
  • Meer bevlogenheid bij docenten
  • Betere leeropbrengsten bij leerlingen
  • Het maken van de meest passende profielkeuze en uiteindelijk de vervolgstudiekeuze
  • Toename van tevredenheid over de school bij leerlingen, ouders en docenten.

Management Drives Onderwijs werkt in deze pilot samen met Drives@School, de Universiteit van Leiden en Noa. Noa is een psychologisch advies- en onderzoeksbureau dat nauw samenwerkt met de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het ‘hoe’ van de pilot

Bij leerlingen en docenten worden drijfverenvragenlijsten afgenomen en teruggekoppeld. Beide groepen krijgen een toelichting wat deze inzichten betekenen voor hun motivatie, leerstijlen en keuzes. Daarnaast krijgen de docenten een Management Drives Docenten opleiding waarin zij leren hoe zij het beste bij de drijfveren van de leerlingen aan kunnen sluiten.

De effecten van deze interventie worden gemeten aan de hand van een voor- en een nameting. Hierbij wordt gekeken naar de effecten op de onderlinge relatie, op de bevlogenheid, op de persoonlijkheidsontwikkeling, op de leerprestaties en uiteindelijk op de studiekeuze. Tot nu toe zijn alle deelnemers erg enthousiast. We houden u op de hoogte!