Gebruiksvoorwaarden

Geldig per: 28-06-2022

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Management Drives Holding B.V. en de aan haar toekomstig gelieerde vennootschappen (“Management Drives”). Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de mobiele applicatie (“App”) en website van Management Drives waarop Management Drives-profielen kunnen worden samengesteld, informatie over de betekenis van drijfveren is te vinden en een combinatie van profielen kan worden weergegeven (hierna samen “Services” genoemd). *Management Drives heeft AppInChina geautoriseerd om de app te publiceren en onderhouden in China.

Bij het gebruik van de Services is ook het Privacy Statement van Management Drives van toepassing. Hierin kunt u lezen hoe Management Drives omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens in haar hoedanigheid als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Europese wetgeving op het gebied van privacy- en gegevensbescherming (De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)).

Services

Door het gebruik van de Services (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en installeren van de App en/of het aanmaken van een account) aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Als u hiermee niet akkoord gaat, bent u niet gemachtigd om de Services te gebruiken en wordt u gevraagd om niet verder te gaan. Management Drives kan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk willekeurig moment wijzigen. Wij raden u dan ook aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

De Services worden aan u ter beschikking gesteld door Management Drives in samenwerking met onze serviceproviders en door ons aangewezen deskundige partners. Tenzij anders overeengekomen verzorgt Management Drives enkel de ontwikkeling en hosting van de App en de website. Zij treedt hierbij op als verwerker in de zin van de AVG. Indien een partner van Management Drives u begeleidt bij het opstellen van Management Drives-profielen is deze partner verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en de verwerking van uw persoonsgegevens en dient deze partner zich te conformeren aan de tussen u en hem geldende wet- en regelgeving. Wij verwijzen u derhalve graag naar het privacybeleid van deze partner. Management Drives aanvaardt voor (de werkzaamheden van) de partner geen enkele aansprakelijkheid.

Content

Alle op de Services aangeboden content, zoals de inhoud van de App en website, waaronder mede begrepen de onderliggende software, aangebrachte wijzigingen, verbeteringen en updates, teksten, grafieken, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en de theorie achter Management Drives (hierna samen “Content” genoemd) is en blijft het exclusieve eigendom van Management Drives. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten die op de Content rusten berusten uitsluitend bij en zijn het absoluut eigendom van Management Drives.

Zonder voorafgaande toestemming van Management Drives is het u niet toegestaan om de Content te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, in (sub)licentie te geven en/of te wijzigen en het is evenmin toegestaan om deze te reproduceren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, een afgeleide versie ervan te maken, te verspreiden of anderszins voor openbare of commerciële doeleinden te gebruiken, met uitzondering van het gebruik zoals toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden en/of de functionaliteiten die de Services bieden.

Gebruikerscontent

Door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden verleent u ons het recht om alle informatie, persoonsgegevens en data die u met of via de App of website communiceert en/of alle daaruit voortvloeiende gegevens, zoals bijvoorbeeld het Management Drives-profiel (hierna samen “Gebruikerscontent” genoemd) te verwerken, zodat wij onze Services aan u kunnen verlenen.

Uitsluitend bevoegde medewerkers van Management Drives die zijn belast met het beheer van het databestand hebben toegang tot de (persoons)gegevens. Deze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Het gebruik van de Services is strikt persoonlijk en uitsluitend voor uw eigen rekening en risico. U behoudt het eigendom van de Gebruikerscontent. Indien gewenst kunt u middels uw accountinstellingen andere gebruikers van de Services toegang verlenen tot uw Gebruikerscontent. Wij zullen ons onthouden van het publiceren of delen van dergelijke content met anderen. U erkent dat ongeacht of dergelijke Gebruikerscontent wordt gedeeld, u uitsluitend verantwoordelijk bent voor de door u verzonden en/of gedeelde informatie.

Gebruik van de Services

De toegangsgegevens tot uw account dienen te worden afgeschermd voor onbevoegden en strikt geheim te worden gehouden. Indien het vermoeden bestaat dat een derde beschikking heeft over uw inloggegevens, dient u Management Drives, al dan niet via haar partner, hiervan op de hoogte te stellen en dient u uw wachtwoord onverwijld te wijzigen.

U mag uitsluitend kopieën van de (Gebruikers)Content bewaren voor eigen persoonlijk gebruik, back-up doeleinden en indien dit wettelijk is vereist. Alle aanduidingen van auteursrecht en alle andere eigendomsvermeldingen van Management Drives dient u op de originele content te laten staan.

U mag de Services uitsluitend gebruiken op de wijze zoals die in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beoogd. De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden:

  • het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers langs de elektronische weg of anderszins met het doel om ongevraagde e-mailberichten of andere communicatie te verzenden;
  • het gebruik van de Services op een manier die, uitsluitend volgens Management Drives’ oordeel, de betrouwbaarheid, snelheid of werking van de Services of onderliggende hardware of software nadelig beïnvloedt;
  • het beschadigen van de Services door middel van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software en het omzeilen, wijzigen of verwijderen van de technische beveiligingsmaatregelen. U dient zelf zorg te dragen voor de bescherming van uw (rand)apparatuur;
  • het gebruik van methoden voor web-scraping, web-harvesting of webgegevensextractie van Management Drives, zelfs als de eigenaar van een Management Drives-account toestemming geeft;
  • het gebruik van de Services in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden of op een manier die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden;
  • het gebruik van de Services om materiaal te uploaden of te delen dat onwettig, misleidend, aanstootgevend, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend is, dat aanzet tot of gedrag aanmoedigt dat beschouwd zou kunnen worden als onwettig, of dat anderszins naar het oordeel van Management Drives ongepast is;
  • het plaatsen van advertenties of uitnodigingen tot zakelijke transacties.

Met betrekking tot de Gebruikerscontent garandeert u dat de Gebruikerscontent (i) geen onwaarheden bevat en niet misleidend is, en (ii) dat u eigenaar bent van deze gegevens en/of het recht heeft deze Gebruikerscontent te delen, zonder dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op enige (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Management Drives behoudt zich het recht voor de Content en/of Gebruikerscontent te verwijderen indien het vermoeden bestaat dat de Content en/of de Gebruikerscontent niet voldoen aan de in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde voorwaarden. Management Drives is niet aansprakelijk met betrekking tot de Gebruikerscontent. U vrijwaart ons derhalve voor alle claims van derden met betrekking tot deze Gebruikerscontent.

Management Drives verwijdert alle Content en Gebruikerscontent als naar behoren is gemeld dat dergelijke Content of Gebruikerscontent inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten van een derde.

Garantie en aansprakelijkheid

De Services en Content worden aangeboden in de toestand waarin deze zich bevinden en beschikbaar zijn. Management Drives streeft ernaar om de Services en Content nauwkeurig en met hoge kwaliteit aan te bieden, maar verstrekt met betrekking tot de Services en Content geen enkele expliciete of impliciete garanties en/of toezeggingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid ervan, en evenmin dat de Services zonder fouten beschikbaar zijn of dat de Services of de Content vrij zijn van computervirussen of vergelijkbare besmetting of schadelijke functies.

Behoudens het geval van opzet, grove schuld of een ander niet bij Nederlands recht uit te sluiten omstandigheid, is Management Drives krachtens of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, de Services, de Content en de Gebruikerscontent (daaronder in ieder geval begrepen het gebruik of niet beschikbaar zijn van het vorenstaande) en de verwerking van persoonsgegevens niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade en/of negatieve gevolgen, hoe dan ook genaamd en met welke oorzaak dan ook. In geen geval is Management Drives aansprakelijk voor eventuele kosten en/of schade en/of negatieve gevolgen ontstaan door of samenhangende met verlies of corruptie van data, waaronder begrepen persoonsgegevens, verlies of corruptie van Content en/of Gebruikerscontent, verlies van inkomsten en soortgelijke indirecte- of gevolgschade.

Vrijwaring

U stemt ermee in om ons te verdedigen, vrij te stellen en te vrijwaren tegen aanspraken van derden, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische honoraria en accountingkosten, die op enige wijze betrekking hebben op of samenhangen met deze Gebruiksvoorwaarden, de Services, de Content en/of de Gebruikerscontent.

Management Drives zal u in kennis stellen van een dergelijke claim en zal u, op uw kosten, bijstaan bij de verdediging. Management Drives behoudt zich het recht voor om exclusief de verdediging en het toezicht op zich te nemen in elke kwestie waarvoor dit artikel tot vrijwaring strekt. In een dergelijk geval stemt u ermee in om uw medewerking te verlenen aan elke redelijk verzoek tot ondersteuning van onze verdediging bij een dergelijke kwestie.

Overige bepalingen

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle hierin verleende rechten mogen niet door u aan een derde worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door ons zonder enige beperking worden overgedragen of toegewezen. Als een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig worden bevonden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Wanneer wij een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet naleven of niet afdwingen, houdt dat niet in dat wij afstand doen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke afstandsverklaring jegens ons is uitsluitend van kracht indien dit schriftelijk is gedaan, en een dergelijke afstandsverklaring zal niet worden opgevat als afstandsverklaring in andere gevallen.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen door Management Drives en u, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige voorwaarden tussen u en Management Drives met betrekking tot het onderwerp dat in deze Gebruiksvoorwaarden wordt geregeld, en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Alle secties van deze Gebruiksvoorwaarden die gezien hun aard ook na beëindiging doorlopen, blijven na beëindiging volledig van kracht.

Beëindiging

U kunt het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen door uw account te beëindigen via de pagina met accountinstellingen. Daarna kunt u uw App van uw apparaat verwijderen of deinstalleren.

Management Drives kan uw gebruiksrecht op de Services met onmiddellijke ingang, met of zonder kennisgeving, beëindigen indien zij daar een redelijke grondslag voor heeft of indien u herhaaldelijk inbreuk maakt op de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst. Van herhaaldelijk inbreuk is onder andere sprake als een gebruiker meerdere keren is gewezen op inbreuk makende activiteiten en/of als de Gebruikerscontent meer dan twee keer uit de Services is verwijderd. Management Drives is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe en indirecte schade voortvloeiende uit een dergelijke beëindiging.

Indien uw gebruiksrecht op de Services wordt beëindigd, dient u alle kopieën en andere bescheiden onmiddellijk te vernietigen.

Toepasselijk recht en rechtsgeschillen

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Services is Nederlands recht van toepassing, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. De rechtbank locatie Utrecht, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen krachtens of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Services.