Alle artikelen

Hoe branchevereniging GFH tot één stem is gekomen

Organisatieverandering bij branchevereniging GroentenFruit Huis om te komen tot het spreken van één stem namens de groente- en fruitsector.

Op 1 januari 2014 is in Nederland het GroentenFruit Huis (GFH) opgericht. Het GFH is de brancheorganisatie in Nederland die de belangen behartigt van leden die actief zijn in de groente- en fruitsector.

Binnen de vereniging zijn zes hoofdthema’s:

 • Voeding & gezondheidorganisatieverandering groentenfruithuis
 • Voedselveiligheid & kwaliteit
 • Marktaangelegenheden & statistiek            
 • Logistiek & ICT
 • Arbeid
 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Voor alle thema’s wordt inbreng van de leden gevraagd tijdens business councils. Een actieve inbreng van de leden maakt deze vereniging een plaats waar zij zich thuis voelen en erop vertrouwen dat hun belangen behartigd worden.

groentenfruit huis“Het traject bij Management Drives heeft ons niet alleen zicht gegeven op de opzet en toekomst van de organisatie, maar ons ook als mensen dichter bij elkaar gebracht. Het Bestuur en het Management Team staan er nu gekleurd op.”    Gert Mulder, algemeen directeur GroentenFruit Huis

Het GFH is opgericht door de belangenorganisatie DPA en Frugi Venta. De vereniging zit midden in een verandertraject om vanuit deze twee bloedgroepen één organisatie te vormen waarin zowel het managementteam (MT) als het bestuur dezelfde uitgangspunten hanteren en dezelfde richting op sturen.

Het GFH heeft Management Drives gevraagd hen te begeleiden bij deze organisatieverandering om samen met het MT en het (nieuwe)bestuur een gezamenlijke identiteit neer te zetten en richting te bepalen. In het dynamische en complexe speelveld van veel verschillende stakeholders met diverse belangen is het doel om met één stem te spreken namens de groente- en fruitsector en eenduidigheid te bieden naar de politiek, de leden en het bestuur.

De gewenste organisatieverandering in vier fasen, begeleid door Management Drives.

Om te komen tot de gewenste organisatieverandering hebben we vier fasen doorlopen.

Fase 1: het vormen van een MT waarbij een goede onderlinge samenwerking de basis is. Dit hebben we gedaan middels een startsessie; “inzicht in elkaars drijfveren en in de drijfveren van het MT als geheel”.

Fase 2: het ontwikkelen van een ambitieplan 2017. Een eenduidig plan dat positie moet gaan bepalen, ook internationaal. Tijdens zes bijeenkomsten hebben we onderstaande stappen gezet:

drie stappen model Management Drives

 • Stap 1, missie-visie heeft betrekking op identiteit, trots en kernwaarden. Deze zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de Paarse drijfveer. Visie, lange termijn ontwikkelingen, de omgeving en het bredere perspectief hoort bij Geel.
 • Stap 2, strategie en focus. Deze stap vertaalt missie en visie in een concrete strategie en bepaalt de te behalen doelen. In stap 2 wordt tevens benoemd wat de risico’s zijn en worden keuzes gemaakt. Dit is voor deze branchevereniging de lastigste stap; focus, “wat gaan we wel en vooral ook wat gaan we niet meer doen in 2016?”
 • Stap 3, organiseer en communiceer. In deze stap wordt de wijze vastgelegd waarop de geformuleerde doelen behaald gaan worden. Daarnaast worden afspraken gemaakt over onder andere de manier hoe leden aangesloten blijven.

Tijdens de bijeenkomsten werd op interactieve wijze de onderwerpen besproken en concreet gemaakt met als doel duidelijkheid creëren en uiteindelijk een gezamenlijk gedragen businessplan te maken. Vanuit Paars met diverse associatie kaarten die inhoud geven aan kernwaarden tot het voeren van een rood debat over focus en risico’s.

Fase 3: het vormen van het nieuwe bestuur. Door inzicht te geven in zowel de individuele drijfveren als de drijfveren van het bestuur als geheel, stimuleren we een goede onderlinge samenwerking binnen het bestuur en met het MT.

Fase 4: Bijeenkomst met MT en bestuur om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en knelpunten tijdens de transitie te benoemen. Daarnaast zijn hier afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en rollen van het bestuur in relatie tot het MT.

Management Drives heeft voor dit traject diverse werkvormen gebruikt. Zo zijn we tot een nieuwe manier van werken gekomen met drijfveren als basis, om de branchevereniging te helpen bij het ontwikkelen van een stabiele, toekomstbestendige organisatie binnen de complexiteit van de foodbranche.

Dit traject heeft onder andere geresulteerd in:

 • Er is een businessplan opgesteld voor de komende jaren waarin missie, visie en strategie duidelijk zijn geworden.
 • De verwachtingen over de taken en verantwoordelijkheden van bestuur en MT zijn helder geworden en er zijn afspraken gemaakt voor de toekomst.
 • Helder is geworden waar de kracht zit van het GFH en waar eventuele risico’s zitten vanuit de dominante drijfveren die aanwezig zijn in de organisatie.

Een mooi voorbeeld van een traject met concrete resultaten op het gebied van gedrag, samenwerking en business waar ook het GroentenFruit Huis heel enthousiast over is.